Privacyverklaring NVvPO

Om diensten aan leden en betrokkenen beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat de NVvPO je persoonsgegevens verwerkt. De NVvPO hecht veel waarde aan privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving.  De NVvPO zal je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat ermee met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NVvPO verwerkt gegevens indien je:

 • Lid wordt van onze vereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, rekeningnummer, diploma gevolgde opleiding, de cao waaronder je valt, arbeidsrelatie met je werkgever, functietitel en of je de nieuwsbrief en het vaktijdschrift ‘De POH’ wilt ontvangen. De NVvPO kent een lidmaatschapsnummer toe wanneer je lid wordt van de vereniging.
 • Ingeschreven wilt staan in het Kwaliteitsregister van de NVvPO en geen lid bent. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum, diploma gevolgde opleiding, functietitel en of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. De NVvPO kent een nummer toe wanneer je ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister van de vereniging.
 • Je aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval je naam en e-mailadres.
 • Onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens, te weten het IPadres.
 • Contact met ons opneemt (via het contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. We vragen je om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam, de organisatie waar je werkzaam bent, en evt. lidmaatschapsnummer.
   

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Het optimaal kunnen bedienen van leden en betrokkenen van de NVvPO en het verbeteren van de dienstverlening, zoals het aanmaken en in stand houden van je account en het behandelen van support vragen m.b.t. je account;
 • Het aanbieden van diensten, zoals bv. het verzenden van het vaktijdschrift ‘De POH’;
 • Het bieden van toegang tot het Kwaliteitsregister van de NVvPO;
 • Het organiseren van (leden) bijeenkomsten, cursussen/opleidingen en andersoortige ontmoetingen;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden, zoals bv. in het kader van de cao-onderhandelingen;
 • Het versturen van verenigingsnieuws en service gerichte informatie om je te informeren, interesseren en te betrekken;
 • Verwerken en afhandelen van de facturering voor de contributie, kwaliteitsregister en NVvPO bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;

De NVvPO zal de door de betrokkene/lid verstrekte gegevens geheel, dan wel gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken en opnemen in een bestand ten behoeve van eigen gebruik.

Verstrekking aan derden

De NVvPO kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken van door haar ingeschakelde derden (bijvoorbeeld een drukker die het vakblad “De POH” op ons verzoek drukt en verzendt).  Indien het nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden deelt de NVvPO de persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat je persoonsgegevens op dezelfde manier worden beschermd als bij de NVvPO.

Jouw rechten als lid of als deelnemer van het Kwaliteitsregister

Je hebt o.a. recht op inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht op verzet. Hieronder leggen wij uit wat dat inhoudt.

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is door de NVvPO al op een veilige manier geregeld doordat je via je account (inloggen via ‘mijn NVvPO’) zelf kunt zien welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt. Het kan zijn dat je daarnaast nog andere informatie wilt hebben. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Recht op correctie
Je hebt recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht is door de NVvPO gewaarborgd, doordat je via je account zelf je persoonsgegevens kunt aanpassen.

Recht op verwijdering
Indien je via het formulier op onze website je aangemeld hebt als lid, deelnemer van het Kwaliteitsregister of om informatie aan te vragen, geef je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Je hebt ook het recht om deze persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

Recht op verzet
Indien je geen informatie meer van de NVvPO wenst te ontvangen over onze diensten, dan zullen we de nodige maatregelen treffen om deze vorm van verwerking te verwijderen. Het al dan niet ontvangen van de nieuwsbrief kun je zelf regelen door in te loggen op ‘mijn NVvPO’ via de website.

Vragen over je rechten?
Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan secretariaat@nvvpo.nl.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De NVvPO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voeldoening aan een wettelijke plicht.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Download hier een PDF versie van de NVvPO Privacyverklaring

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring