Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Onderhandelingsresultaat over loon in cao Gezondheidscentra bereikt

De NVDA en andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie InEen een onderhandelingsresultaat in de cao Gezondheidscentra/AHG bereikt. Mede namens de NVvPO kwam de NVDA samen met de FNV en de FBZ en werkgeversorganisatie InEen op 2 augustus 2018 een onderhandelingsresultaat overeen met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Er zijn uitsluitend afspraken gemaakt over loon, 1,75% loonsverhoging en eenmalig 1,25% verhoging eindejaarsuitkering 2018, en de looptijd. Daarnaast is een afspraak gemaakt over de toekomst van de cao Gezondheidscentra/AHG.

Salarisafspraken in totaal 3% en op weg naar een nieuwe toekomst? 
Binnenkort mag u stemmen! 

Eerder berichtten we dat werkgevers van mening zijn dat de cao Gezondheidscentra/AHG niet bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van gezondheidscentra met medewerkers in loondienst. Zo sluiten de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet aan bij wat in deze beroepsgroepen buiten de gezondheidscentra gebruikelijk is. Dit geeft de gezondheidscentra een ongunstige positie in de eerstelijn, waardoor de doelen van multidisciplinaire samenwerking eerder benadeeld dan gestimuleerd worden. Er ontstaan problemen in de bedrijfsvoering, waardoor gezondheidscentra genoodzaakt zijn tot andere organisatorische oplossingen, aldus InEen. 

Dit heeft InEen ertoe gebracht voor te stellen de cao Gezondheidscentra/AHG per 1 maart 2019 te beëindigen en de onder de cao vallende werknemers in de Gezondheidscentra wat betreft hun arbeidsvoorwaarden voor zover mogelijk onder te brengen bij aanpalende cao’s. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat de werknemersorganisaties de komende maanden in klankbordgroepen betrokken zijn bij overleg over en invulling van deze transitie, met oog voor betaalbare en toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden binnen de gezondheidscentra. Ons uitgangspunt is dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan. Het resultaat van dat overleg leggen we begin 2019 aan u voor.  Wij betrekken u en de leden van de NVDA in de komende maanden bij dit proces door middel van een voorlichtingsbijeenkomst en een enquête over de arbeidsvoorwaarden.

Overig nieuws