Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Accreditatie

Als aanbieder van bij- en nascholingen kunt u uw scholing laten accrediteren door de NVvPO. Het volgen van geaccrediteerde scholingen is één van de vereisten voor praktijkondersteuners om te worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van de NVvPO als kwaliteit-geregistreerde praktijkondersteuner, zoals vastgesteld in het Reglement Kwaliteitsregister POH. De praktijkondersteuner kan door inschrijving in het register aantonen dat hij of zij voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Externe betrokkenen kunnen het Kwaliteitsregister raadplegen, zodat voor hen inzichtelijk is welke praktijkondersteuners geregistreerd zijn. Het Kwaliteitsregister van de NVvPO is een door cao-partijen Huisartsenzorg erkend kwaliteitsregister en toegankelijk voor alle praktijkondersteuners.

Reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO

Criteria

Voor de accreditatie beoordeelt de accreditatiecommissie de kwaliteit, objectiviteit, onderwijskundige vorm en relevantie van het nascholingsdeel van het programma. Is het inhoudelijk actueel, toepasbaar in de praktijk en onderwijskundig goed opgezet? De aanbieder van de nascholing is verantwoordelijk voor de uitvoering van het geaccrediteerde programma en de naleving van de Code Geneesmiddelen Reclame en GMH (gedragscode Medische Hulpmiddelen). De NVvPO is niet aansprakelijk voor claims voortvloeiende uit het toekennen van accreditatie.

In het Reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO staat uitgebreide informatie over de procedure van accreditatie en de criteria waaraan de scholing moet voldoen.

Laten accrediteren

Bent u geïnteresseerd om uw scholing te laten accrediteren door de NVvPO? De aanvraag gaat via PE-online, het systeem waarin u straks ook de scholing moet plaatsen en waarin de POH’er zijn of haar scholingspunten kan zien.

 1. Log in bij PE-online. Hebt u nog geen inloggegevens, vraag deze dan op. Logingegevens kwijt? Vraag ze opnieuw op.
 2. Vul de gevraagde gegevens voor de accreditatie in.
 3. U ontvangt in PE-online de factuur, die tevens geldt als bevestiging van de aanvraag. U kunt vervolgens het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van Docdata Payments onder vermelding van de gegevens die op de factuur staan (PIDnummer). Informatie over de kosten staat in de pdf Kosten 2017 (en hier alvast de Kosten 2018). De accreditatie geldt voor één jaar. Daarna kunt u heraccreditatie aanvragen.
 4. De factuur is de bevestiging van ontvangst van uw aanvraag. Na ontvangst van de betaling gaat de beoordelingstermijn in. De beoordelingstermijn is vier weken voor een nieuwe aanvraag en twee weken voor een herhalingsaanvraag, gerekend vanaf het moment van ontvangst van de betaling.
   

Presentie toevoegen

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de aanbieder om de presentie van de leden van de NVvPO in het systeem in te voeren (binnen 6 weken). Hiervoor is nodig de naam van de persoon en het lidmaatschapsnummer van de NVvPO. Dus niet het BIG-nummer.

Instellingsaccreditatie

Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen bij de NVvPO een instellingsaccreditatie aanvragen. Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie. In het reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO kunt u lezen onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor een instellingsaccreditatie.

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?

 1. Het reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO is van toepassing bij het aanvragen van instellingsaccreditatie.
 2. U kunt twee scholingen laten accrediteren voor het Kwaliteitsregister NVvPO via PE-online. Hierdoor kan de accreditatiecommissie voorafgaand aan de aanvraag voor instellingsaccreditatie de kwaliteit van uw scholingsactiviteit controleren.
 3. Vervolgens kunt u het formulier aanvragen instellingsaccreditatie invullen en dit toesturen aan secretariaat@nvvpo.nl samen met de volgende gegevens:
 • statuten van de organisatie
 • een jaarplan scholing of opleidingsbrochure.
   

Behandeling aanvraag

Na het indienen van uw aanvraag (inclusief de gevraagde bijlagen) ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Daarna ontvangt u binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Bij (gedeeltelijke) afwijzing wordt dit gemotiveerd meegedeeld.

Wordt de aanvraag tot instellingsaccreditatie goedgekeurd, dan mag u een jaar lang gebruikmaken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. Vanaf het moment van goedkeuring van de instellingsaccreditatie in PE-online kunt u zelf uw scholingsactiviteiten opvoeren in de scholingsagenda van het kwaliteitsregister van de NVvPO. Bij het accrediteren volgt u de beoordelingscriteria, zoals weergegeven in hoofdstuk IV van het reglement accreditatie scholingsactiviteiten NVvPO.

In de spotlights