Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
  voor en door praktijkondersteuners

  Den Haag, … augustus 2014

  Nog altijd grote behoefte aan ondersteunend personeel huisartsenzorg

  Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

  Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Er is echter nog steeds sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18%. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1% tegenover 4,3% in 2013 (Figuur 1). Doorgaans wordt 2 tot 3% onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

  Figuur1

  Werving praktijkondersteuners

  Het duurt gemiddeld 113 dagen om een vacature voor een praktijkondersteuner (POH) te vervullen.  Dit komt niet doordat er de afgelopen maanden zo weinig vacatures vervuld zijn, maar vooral doordat het aantal vacatures sterk is toegenomen.

  Vraag naar doktersassistenten

  De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690 (zie Figuur 2). Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

  Figuur2

  Samen werken aan oplossingen

  De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het fonds stelt bijvoorbeeld een financiële vergoeding beschikbaar aan werkgevers die een opleidingsplaats bieden. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners-ggz. Ook wordt voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject gemaakt dat het huidig competentieniveau verstevigt.

  Over de Vacaturemonitor

  Doktersassistenten en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het functioneren van de  huisartsvoorziening. Als hun vacatures niet snel en goed opgevuld kunnen worden komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat daarom door Kiwa Carity drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, stappen te ondernemen. De Vacaturemonitor juni 2014 vindt u op: http://ssfh.nl/activiteiten/campagneteam-werken-in-de-huisartsenzorg/vacaturemonitor/.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over de Vacaturemonitor of SSFH-activiteiten? Kijk dan op www.ssfh.nl.

  Onlangs is er een akkoord bereikt rond de nieuwe cao Huisartsenzorg. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2014 en 2015. De NVvPO is een van de gesprekspartners in de cao-onderhandelingen. Onder de cao Huisartsenzorg vallen ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Onze vereniging is een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Ook bij deze cao hebben we in de cao-onderhandelingen ons best gedaan de belangen voor de praktijkondersteuners optimaal te behartigen.

  PDF CAO

  Dankzij de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat de congresgangers erg tevreden waren over het congres. Dat is altijd fijn om te horen, want het congres is uiteindelijk voor jullie, de praktijk-ondersteuners! De gemiddelde score van de plenaire lezingen was een ruime 8. De lezing van Saskia Paulissen was het populairst.

  Naast deze positieve geluiden kregen we ook een aantal tips en adviezen, waarvoor onze dank!
  Variërend van locatie (liever locatie midden in het land), stands (waarom geen werkgevers/ uitzendbureau stand?) tot en met de catering (graag gezonde tussendoortjes bij de koffie). Zaken die we zeker in overweging zullen nemen voor volgend jaar. Dan komen jullie toch ook?


  Goede score

  Ondanks files op de weg, problemen in het OV en het mooie weer waren ze in grote getale gekomen: de praktijkondersteuners op hun congres, het 7e Nationaal POH Congres. Locatie was de Reehorst in Ede-Wageningen.
  Dagvoorzitter Frans-Joseph Sinjorgo leidde de bijeenkomst in en speelde zijn rol van tijdbewaker met verve. Met de nodige humor en schwung die de sfeer van de dag kenmerkte. Vervolgens was het woord aan Carola de Ridder, voorzitter van de NVvPO, die aangaf dat er spannende tijden voor de praktijkondersteuner naderen. Maar de NVvPO is erop voorbereid en gaat zich inzetten om de positie van de huidige en toekomstige praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen te behouden én te versterken. Vanuit haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger heeft de NVvPO daarom het initiatief genomen om het Projectplan Transitiefase POH S te lanceren.

  Carola aan t woord Congres 2014

  Na deze mededeling toonde Carola tenslotte ook de nieuwe look van de nieuwe NVvPO website www.nvvpo.nl. Onder begeleiding van de tonen van ‘Also sprach Zarathustra’. 

  Daarna volgden verschillende lezingen over uiteenlopende onderwerpen van puur medische, leefstijlbevorderende kwesties tot en met social media als communicatiekanaal naar de buitenwereld. Sommige lezingen waren serieuzer van toon dan anderen, maar elke bezoeker kwam aan haar of zijn trekken. Er kon dus ook gelachen worden!
  De award ‘POH van het jaar’ werd aan een compleet verraste Ine Kuilder uitgereikt, die na een spontane kreet “O, nee, he?” op het podium de award in ontvangst mocht nemen.
  spreeksteruitreikingsprekerreismanstand 2014

  Tenslotte werd de lange dag afgesloten met een borrel, ook als inleiding naar het allerlaatste slotstuk: de Algemene Ledenvergadering. Over die vergadering zullen we nog apart berichten.
  Gezien de hoge opkomst en de enthousiaste reacties blikt de NVvPO terug op een zeer succesvolle congresdag. Dank voor jullie komst! En aan degenen die dit congres hebben gemist: we hopen jullie volgende keer wel te mogen begroeten. Tot volgend jaar!

  Like us